Vapaaehtoistyön periaatteet


VAPAAEHTOISENA SEURAKUNTAYHTEISÖSSÄ

Seurakunnallisuus
Ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoiset toimivat seurakunnan arvoja kunnioittaen. Jotkin tehtävät saattavat edellyttää seurakunnan jäsenyyttä, toisiin riittää kiinnostus ja kunnioitus kirkkoa kohtaan.

Yhteisöllisyys
Vapaaehtoinen on osa yhteisöä ja ryhmää. Vapaaehtoinen pääsee osaksi suurempaa joukkoa.

Vapaaehtoisuus
Vapaaehtoisuus kumpuaa ihmisen omasta halusta jakaa hyvää ja auttaa lähimmäistä seurakuntayhteisön toiminnan kautta. Vapaaehtoisuus perustuu omaan tahtoon ja haluun auttaa, tuottaa iloa ja saada hyvää mieltä.


KOHTAAMISEN PERIAATTEITA

Tasa-arvoisuus
Vapaaehtoistyön kaikki osapuolet kohtaavat toisensa tasa-arvoisina. Jokainen on merkityksellinen ja häntä tarvitaan. Tasa-arvoisuus merkitsee myös erilaisuuden ja erilaisten näkemysten hyväksymistä.

Erilaisuuden kohtaaminen
Vapaaehtoistoiminnassa suvaitaan ja autetaan kaikkia ihmisiä kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta, varallisuudesta tai muista seikoista riippumatta.

Vastavuoroisuus
Vapaaehtoistyö on persoonien kohtaamista, joka rikastuttaa elämää ja maailmankuvaa.

Autettavan ehdoilla toimiminen
Tehtävissä jotka liittyvät rinnalla kulkemiseen, autettava on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Vapaaehtoinen toimii rinnalla kulkijana ja tukijana, ei ohjaajana eikä päättäjänä.

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus
Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. Tämä velvollisuus jatkuu myös tehtävän tai toiminnan päätyttyä. Vaitiolovelvollisuutta säätelee laki yksityisyyden suojan kautta.


VAPAAEHTOISUUDEN PERIAATTEITA

Palkattomuus
Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa tai kulukorvauksia eikä siitä aiheudu kuluja autettavalle.

Ei-ammattimaisuus
Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Hänen ei tarvitse korvata ammattilaista.

Vapaaehtoinen vapaaehtoiselle
Vapaaehtoinen voi myös tuoda mukanaan uusia vapaaehtoisiksi ilmoittautuvia esimerkiksi omaksi työparikseen. Tällöin vapaaehtoisuudesta tulee kaksin verroin palkitsevampaa ja kevyempää.

Luotettavuus ja sitoutuminen
Vapaaehtoinen on luotettava. Hän arvioi omat voimavaransa, jotta jaksaa tehdä sovitut tehtävät. Vapaaehtoinen ilmoittaa autettavalle tai koordinaattorille ajoissa yksittäisen tehtävän tai tapaamisen peruuntumisesta. Sitoutuminen tehtävään tai siitä luopuminen sovitaan yksilöllisesti.

Oikeus ohjaukseen ja tukeen
Vapaaehtoisella on oikeus perehdytykseen ja tukeen, sillä hän on osa vapaaehtoisten joukkoa ja vapaaehtoisryhmiä. Seurakunta järjestää yhteisiä kokoontumisia vapaaehtoisille ja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun diakoniatyöntekijän tai papin kanssa.


VAPAAEHTOISUUDEN KÄYTÄNNÖN ASKELIA

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen
Vapaaehtoiseksi ilmoittaudutaan teehyvää.fi -sivuston kautta tai suoraan seurakunnan yhteyshenkilöille. Ilmoittautuminen ei tarkoita vielä sitoutumista tehtävään, vaan tehtävistä sovitaan erikseen perehdytyksen jälkeen.

Vapaaehtoistehtävistä ilmoittaminen
Vapaaehtoistehtävistä ilmoitetaan sähköpostin kautta. Informaatiota erilaisista tehtävistä lähetetään kaikille sähköpostilistalle ilmoittautuneille. Yksittäisten ihmisten avuntarpeesta ei ilmoiteta sähköpostilistan kautta tietoturvan varmistamiseksi.

Vapaaehtoistehtävien jakaminen
Seurakunta jakaa ja organisoi vapaaehtoistehtävät tarpeiden pohjalta. Joihinkin tehtäviin tarvitaan erillinen haastattelu ja jotkut tehtävät edellyttävät hyvää henkistä tai fyysistä kuntoa.